NBA 2K22 핫휠 언리쉬드 인서전시: 샌드스톰
PS5/PS4/NS/XSX/XboxO PS5/PS4/NS/XSX PS4
3D | 스포츠 | 2021.09.10 3D | 레이싱 | 2021.09.30 3D | 밀리터리/슈팅 | 2021.09.30
     
건볼트 크로니클: 루미너스 어벤저 iX 2 냥자의 모험 키위
PS5/PS4/NS PS5/PS4/NS PS5/PS4/NS
2D | 액션 | 2022.01.27 3D | 롤플레잉 | 2021.09.02 3D | 아케이드 | 2021.09.02
     
울트라 에이지 더 미디움 Shadow Corridor 그림자 복도
PS4/NS PS5/XSX PS4/NS
3D | 액션 | 2021.09.09 3D | 어드벤쳐 | 2021.09.03 3D | 액션 | 2021.08.05
     
코튼 가디언 포스 새턴 트리뷰트 포어클로즈드 보이드 테라리움
PS4/NS PS5/PS4/NS PS4/NS
2D | 밀리터리/슈팅 | 2021.09.30 3D | 액션 | 2021.08.12 2D | 롤플레잉 | 2021.07.29
     
도라에몽 진구의 신공룡 팔코니어 워리어 에디션 배틀 액스
NS PS4/NS PS4/NS
3D | 어드벤쳐 | 2021.08.05 3D | 밀리터리/슈팅 | 2021.08.06 2D | 어드벤쳐 | 2021.07.23
     
톰 클랜시의 엑스디파이언트 옵저버: 시스템 리덕스 버디 미션 본드
PS5/PS4/XSX PS5/PS4/XSX NS
3D | 밀리터리/슈팅 | 2022. 3D | 어드벤쳐 | 2021.07.29 3D | 어드벤쳐 | 2021.08.20
     
슈퍼로봇대전 30 로맨싱 사가 3 하데스 리테일 에디션
PS4/NS PS4/NS PS4
2D | 롤플레잉 | 2021.10.28 2D | 롤플레잉 | 2021.08.19 3D | 롤플레잉 | 2021.08.13
     
신옥탑 메리스켈터 Finale 나쁜 왕과 훌륭한 용사 몬스터헌터 스토리즈 2 파멸의 날개
PS4/NS PS4/NS NS
3D | 롤플레잉 | 2021.07.22 2D | 롤플레잉 | 2021.09.30 3D | 롤플레잉 | 2021.07.09
     
루바토: 오리지널 콤플렉스 메트로이드 드레드 용의 별 바르니르
PS4/NS NS NS
3D | 액션 | 2021.07.08 2D | 액션 | 2021.10.08 3D | 롤플레잉 | 2021.08.05
     
파이널 판타지7 리메이크 인터그레이드 성검전설 레전드 오브 마나 한국어판 eBASEBALL 프로야구 스피리츠 2021 그랜드 슬램
PS5 PS4/NS NS
3D | 롤플레잉 | 2021.06.10 2D | 롤플레잉 | 2021.06.24 3D | 스포츠 | 2021.07.08
     
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ▷▷
 
 
 
GG게임소개 | 광고문의 | 개인정보보호정책 | 보도자료문의
 
Copyright ⓒ since 2004 GG게임.all rights reserved