RPG         FPS         스포츠         레이싱         전략         슈팅         액션         캐주얼
 
 
     
 온라인 캐주얼
캐스팅온라인  

장르: 하이브리드  |  서비스중지
출시일: 2014.10.24 오픈베타
조회수: 40848
 
월드 인 오디션  

장르: 댄스  |  서비스중지
출시일: 2013.10.02 오픈베타
조회수: 39228
 
모두의마블  

장르: 보드  |  무료게임
출시일: 2012.05.23
조회수: 45524
 
카르테  

장르: TCG  |  서비스중지
출시일: 2011.06.30 오픈베타
조회수: 186936
 
위아더나미  

장르: 커뮤니티  |  서비스중지
출시일:
조회수: 57543
 
슈퍼스타K 온라인  

장르: 노래 배틀  |  서비스중지
출시일: 2011.06.28 오픈베타
조회수: 75917
 
클럽 엠스타  

장르: 댄스  |  무료게임
출시일: 2011.06.30
조회수: 103922
 
퍼즐버블 온라인  

장르: 퍼즐  |  서비스중지
출시일: 2011.08.23 오픈베타
조회수: 82456
 
팝캡월드  

장르: 캐주얼  |  서비스중지
출시일:
조회수: 55763
 
리듬앤파라다이스  

장르: 댄스  |  서비스중지
출시일:
조회수: 84499
 
오디션2  

장르: 댄스  |  서비스중지
출시일:
조회수: 86367
 
페어리 라이프  

장르: 캐주얼  |  서비스중지
출시일:
조회수: 70923
 
슈퍼스타킹  

장르: 리듬게임  |  서비스중지
출시일:
조회수: 67229
 
슈미드디바  

장르: 온라인 TCG 보드게임  |  서비스중지
출시일:
조회수: 108803
 
컴온베이비! 올스타즈  

장르: 캐주얼  |  서비스중지
출시일: 2011.06.29 서비스중지
조회수: 73713
 
칵테일 온라인  

장르: 커뮤니티  |  무료게임
출시일: 2009.11.02
조회수: 84283
 
리메이큐  

장르: 커뮤니티  |  서비스중지
출시일:
조회수: 60301
 
오즈 페스티벌  

장르: 캐주얼  |  서비스중지
출시일: 2009.12.11 오픈베타
조회수: 54182
 
크레이지레인  

장르: 음악연주  |  서비스중지
출시일: 2010.10.28 오픈베타
조회수: 84345
 
필온라인  

장르: 로맨틱 커뮤니티 게임  |  서비스중지
출시일:
조회수: 45901
 
제국전쟁  

장르: 실시간 전략 웹게임  |  서비스중지
출시일: 2009.02.25 오픈베타
조회수: 32196
 
배틀타이핑  

장르: 온라인 타자대전  |  서비스중지
출시일:
조회수: 45649
 
카오스로드  

장르: 실시간 전략 웹게임  |  서비스중지
출시일:
조회수: 26374
 
넥슨별  

장르: 캐주얼 (커뮤니티)  |  서비스중지
출시일: 2010.04.29 오픈베타
조회수: 34599
 
오디션 잉글리시  

장르: 캐주얼 (영어 회화)  |  서비스중지
출시일: 2009.02.09 오픈베타
조회수: 26123
 
낼름  

장르: 캐주얼  |  서비스중지
출시일:
조회수: 12683
 
데뷰  

장르: 패션댄스  |  서비스중지
출시일: 2008.10.30 오픈베타
조회수: 31184
 
연금술사 TCG  

장르: 트레이딩 카드게임  |  서비스중지
출시일:
조회수: 21885
 
그랜드피셔  

장르: 낚시  |  서비스중지
출시일:
조회수: 56692
 
클럽데이 온라인  

장르: 댄스  |  서비스중지
출시일: 2008.07.24 오픈베타
조회수: 21080
 
  1        2        3        4